عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید2

دوشنبه 28 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
17: تعداد بازدید

عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید2:

عیب1در تعمیرات ساید بای ساید: یجچال اتومات نمی کند

علت1 در تعمیرات ساید بای ساید: لوله بلو از جاي خود خارج شده است.

رفع عیب 1در تعمیرات ساید بای ساید: در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنهاواپریتور ) اشاره شد.اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا.....لوله بلو از بدنه

اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع
شد.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور
مواجه شدید لوله بلو را را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات همانند
گذشته انجام شود . با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 2در تعمیرات ساید بای ساید: یخچال اتومات نمی کند.

علت 2در تعمیرات ساید بای ساید: کنتاکت هاي ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب 2در تعمیرات ساید بای ساید: گاها" دیده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین هاي اصلی کلید ترموستاتفرسوده شده وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند . براي پی بردن به این عیب اتومات رادر حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفربچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت درکار ترموستات مشاهده نشد قطعا" پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی ازبدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاك هاي کلید را از یکدیگر جدا ساختهو پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ وراست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که بهلوله مویی آسیبی برسد ،مجددا" به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستاتها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا"تعویض میکنیم. یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب 3در تعمیرات ساید بای ساید: یخچال اتومات نمی کند.

علت 3در تعمیرات ساید بای ساید: مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.

رفع عیب 3در تعمیرات ساید بای ساید: در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازيرا مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتوماتقطع شده ویا بسیار بکندي و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال داراي سیستم دیفراستاست،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برايمدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاك سازي کامل دیواره هاي اواپریتور از یخ هايزائد، مجددا" یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود. یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

عیب 4در تعمیرات ساید بای ساید: یخچال اتومات نمی کند.

علت 4در تعمیرات ساید بای ساید: سیم بندي یخچال اشتباه است.

رفع عیب 4در تعمیرات ساید بای ساید: اگر پس از سیم بندي یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می توانداشتباه شما در سیم بندي باشد. مدار را مجددا" بر رسی نمایید و یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب 5در تعمیرات ساید بای ساید: علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما" خیس بوده و قطرات آب از آن

چکه می کند.
علت 5در تعمیرات ساید بای ساید: ترموستات بر روي درجه مناسب قرار نگرفته

رفع عیب 5در تعمیرات ساید بای ساید: از آنجا که ترموستات در حد کمی تنظیم شده ، سرماي ایجاد شده پاسخگوي نیازیخچال نیست.توسط حرکت ولوم در جهت عقربه هاي ساعت میزان سرما سازي یخچال راافزایش دهید. با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.


عیب یابی و تعمیرات ساید یای ساید1

يکشنبه 27 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
10: تعداد بازدید

 

عیب یابی و تعمیرات ساید یای ساید1

عیب 1در تعمیرات ساید یای ساید :یخچال روشن نمی شود.
علت1 در تعمیرات ساید یای ساید :پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب1 در تعمیرات ساید یای ساید : پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم.
توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودي کابل را از
مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه
،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا" به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم. با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 2 تعمیرات ساید یای ساید: یخچال روشن نمی شود
علت2 تعمیرات ساید یای ساید:ترموستات معیوب است
رفع عیب 2تعمیرات ساید یای ساید:با بررسی مدار الکتریکی یخچال به این نتیجه خواهید رسید که اگر
کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودي را به موتور،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت
نخواهد بود . ورودي و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط هاي
اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صداي قطع و وصل کلید داخل ترموستات
شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت
باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج
نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.اگر
ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
تذکر:در مواردي که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان
وضعیت (متصل به بدنه ) بر روي آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که
اعمال فشار نا مناسب برروي ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند،
ودر نتیجه گاز داخل ترموستات تخلیه شود.ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد،بلافاصله باید
تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نخواهد داد و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب3 تعمیرات ساید یای ساید:یخچال روشن نمی شود.
علت 3 تعمیرات ساید یای ساید:اورلود معیوب است.
رفع عیب 3 تعمیرات ساید یای ساید:در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموما" جایگاه اورلود
سر راه نول مشترك کمپر سور است واگر پلاتین هاي داخلش در حالت عادي متصل نباشند به
موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین هاي اورلود را بتوسط اهم متر د
که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل
نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.معمولا"بر روي اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است.اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید داراي جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد،بمحض اتصال برق به کمپر سورعمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند و  با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید 

عیب4 تعمیرات ساید یای ساید:یخچال روشن نمی شود.
علت 4 تعمیرات ساید یای ساید:سیم هاي رابط از مجموعه سیم بندي مدار جدا (قطع)شده اند.
رفع عیب4 تعمیرات ساید یای ساید:اگر سیم هاي اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند
ترموستات - اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندي را دقیقا" بر رسی
نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا" بر قرار نمایید تا مشکل
بر طرف شود و در صورت نیاز به راهنمایی در زمینه تعمیرات ساید یای ساید میتوانید با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.


عیب یابی ونصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي6

شنبه 26 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
14: تعداد بازدید

عیب یابی ونصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي6

برای نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی ابتدا باید با اجزا آن آشنا باشید.
عیب 1 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی :با قرار دادن کلید قدرت کولر بر حالت فیوز مخصوص کولر ویا فیوز منزل قطع
می شود
رفع عیب1 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی :اتصال کوتاه در کولر عموما"به سبب فاسد شدن عایق خازن هاي راه انداز می
باشد.در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن ها یا یکی از
خازن ها آثار سوختگی ویا شکافی مشاهده شد ،خازن معیوب است ،خازن را تعویض کنید.
اتصال کوتاه می تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از این رو سیم هاي رابط آن ها را جدا
نموده،کولر رامجددا" روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالی
است ویا موتور فن که هر کدام را جداگانه بررسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.
اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیم بندي
مدار را تعویض نمایید. با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب2در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی :با روشن کردن موتور فن و یا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ می دهد.
رفع عیب 2در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی :رجوع شود به رفع عیب1 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی.
عیب 3در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی:بادي که از کولر خارج می شود گرم است.
رفع عیب 3در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی:این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرفنظر از این عیب و
به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فریون 22 از کولر خارج شده است
که می بایست توسط تعمیر کاري مجرب (که توصیه میشود به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگیرجوع کنید)
بوسیله فشاردهی محل نشت ، مشخص شده وپس ازجوشکاري و آزمایش مجدد بوسیله فشار دهی ، هواي درون لوله ها بوسیله وکیوم پمپ (پمپ تخلیه هوا ) تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت پذیرد.اگر پروانه خنک کننده کندانسور
هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرماي ایجاد شده توسط
کولر شدیدآ" تحت تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون
کندانسور نخواهد بود.
مورد مذکور در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی را می توان با بر داشتن دریچه کولر ویا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود. علت دیگري که می تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف هاي
ترموستات است که در نتیجه آن،تبرید کولر شدیدا" کاهش می یابد. ترموستات را تنظیم نمایید و با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
عیب 4 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت 4 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: فیلتر خروجی هوا،کثیف است.
رفع عیب4 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: در اولین تصویر همین صفحه مراحل دستیابی به فیلتر نشان داده شده ،پس از خروج فیلتر آن را کاملا" تمیز نمایید. جهت شستشوي فیلتر به مندرجات دفتر چه هاي راهنما دقیقا" توجه کنید. میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید و یا با مراجعهه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید.


عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی 5

جمعه 25 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
14: تعداد بازدید

عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی 5:

عیب 1 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.

علت 1درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی:مسیر ورودي هوا مسدود شده است.

رفع علت1درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: توسط یک فرجه ورودي هاي هوا به داخل کولر را تمیز نمایید.و در صورت بروز مشکل در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازیمیتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگی و یا تعمیرگاه لوازم خانگی و یا تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب2 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.

علت 2 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: یاتاقان هاي محور فن خراب است.

رفع عیب 2 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: از آن جا که صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار موثر است خرابی آن ها علاوه بر آنکه هواي خروجی را کاهش می دهد صداي شدیدي را نیز ایجاد میسازد. در صورت مشاهده این عیب یاتاقان ها را تعویض نماییدو میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگیرجوع کرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمایید.

عیب 3 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: بدنه کولر برق دارد

رفع عیب 3 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ،خازن ها و یا سیم هاي رابط باشد.مانند سایر لوازم خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده هاي ماشین را با مدار قطع

نمایید اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آن ها داراي اتصال بدنه است هر کدام از مصرف
کننده ها را جدا گانه بوسیله اهم متر یا لامپ سري تست نمایید ودر صورت برخورد با قطعه
معیوب ،سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه باز گردانیدو اتصال بدنه آن مصرف کننده را بر
طرف نمایید.اما اگر با قطع مصرف کننده هاي مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سیم بندي
مدار را تعویض نمایید. و یا تعمیرگاه لوازم خانگی و یا تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 4 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: سرماي کولر بیش از حد زیاد است،و علیرغم کار مداوم اتومات نمی کند.

رفع عیب 4 درعیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: این عیب می تواند از جوش خوردن کنتاکت هاي کلید درون ترموستات باشد

ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت (به سمت صفر) بچرخانید.اگر ترموستات
خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده
کشی سطح کنتاکت ها،از آن ها مجددا" استفاده نمود اما تجربه نشان داده است کنتاکت هاي
جوش خورده پس از مدت اندکی مجددا" دچار همین عیب می شوند زیرا سطح پلاتین ها
فرسوده شده .تعویض ترموستات منطقی تر است زیرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب می
رساند ودر مقابل قیمت ترموستات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.
این عیب می تواند از خروج لوله بلوي ترموستات از جایگاه خودش نیز باشد .همچنین این عیب
می تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز ایجاد شود اگر کلید ترموستات
سالم است (جوش نخورده)ولوله بلو نیز در محل خودش است گاز درون ترموستات از خفره
باریکی خارج شده و بناچار می بایست ترموستات را تعویض نمایید.اگر سیم بندي مدار را تغییر
داده اید و یا تجدید نموده اید،یکی از احتمالات اشتباه در سیم بندي مدار است.مدار را
مجددا"مورد بر رسی قرار دهید و اگر در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی با مشکل مواجه شدید،میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگی و یاتعمیرگاه لوازم خانگی و یا تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.


عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی 4

پنجشنبه 24 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
27: تعداد بازدید

 

عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی 4:

برای نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی ابتدا باید با اجزا آن آشنا باشید.

عیب1در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود کمپرسور عمل می کند
علت1در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: خازن راه انداز موتور فن معیوب شده.
رفع عیب1 در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: اگر مشکل از خازن باشد ،با حالت 1 کلید فن ، موتور صداي هوم داده وشروع به آمپر کشی می کند که اگر به موقع کلید فن در حالت خاموشی قرار نگیرد،موتور فن خواهد
سوخت. همین واکنش موتور در سایر حالت هاي کلید فن نیز با کمی شدت یا ضعف مشاهده
می شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش هاي
گفته شده در مبحث تست خازن ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض
نمایید و یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 2در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود
علت 2در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: موتور فن معیوب است.
رفع عیب 2در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: از آن جا که موتور فن قدري پیچیده است و از انواع آسنکرون هاي چند سرعته محسوب می شود . تشخیص سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودي مشکل است توصیه می
شود موتور را به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی برده تا نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازیصورت گیرد.
عیب 3در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت 3در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب 3در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: ترموستات را بر روي درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوي نیاز محیط باشد.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 4در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.
علت 4در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: موتور فن نیم سوز شده.
رفع عیب 4در عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی: اگر سرعت فن تقلیل یابد،سرماي کمتري وارد محیط می شود در نتیجه عملکردکولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهایی مورد آمپر کشی قرار دهید.اگر جریان اضافی
می کشد،نیم سوز است،نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام نمایید.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

 

 


عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي3

چهارشنبه 23 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
27: تعداد بازدید

 

عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي3:

عیب 8 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد
علت 8 درنصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي:خازن راه انداز کمپرسور معیوب است
رفع عیب 8در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: اگر خازن معیوب باشد، بمحض حرکت ترموستات در جهت عقربه هاي ساعت
موتور میل به حرکت از خود نشان می دهد اما براه نمی افتد.عموما"این حالت کمپرسور توسط
کم نور شدن لامپ هاي روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است .بواسطه جریان اضافی که
کمپرسور در این حالت می کشد،اورلود نیز عمل می کند.خازن را از مدار خارج نموده ،وپس از
تخلیه به یکی از روش هاي گفته شده در مبحث خازن ها آن را آزمایش کنید.در صورت
مشاهده عیب خازن ، نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید.
یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 9 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي:کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما،فن روشن نمی شود(کمپرسور عمل میکند
علت 9در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: فاز یا نول اصلی فن قطع شده است.
رفع عیب9 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي : از جمله احتمالات می تواند این باشد که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد .دو خط مذکور را بر رسی نموده ودر صورت مواجهه با پارگی و یا جدا شدن
سیمی از کنتاکت خود ،عیب را بر طرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 10در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي:کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود.
علت 10 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: کلید فن خراب است.
رفع عیب10 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت هاي کلید فن ، یکی ازرابط هاي اهم متر را روي کنتاکت ورودي فاز قرار داده و با زدن کلید (حالت 1 )،می بایست با
اتصال رابط دوم اهم متر بر روي یکی از پایه ها ،عقربه منحرف ودر حدود صفر بایستد.در حالت
2 کلید رابطین اهم متر بر روي کنتاکت مشترك ویکی دیگر از پایه ها ارتباط را نشان خواهد
دادواز آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت هاي کلید
انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی سازد(اگر کلید خراب باشد). کلید را تعویض کنید تا
موتور فن با حرکت کلید براه افتد در صورت راهنمایی در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي به تعمیرگاه لوازم خانگی  قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

 


عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي2

سه شنبه 22 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
18: تعداد بازدید

عیب یابی و نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي2:

عیب 4در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي:موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت4درنصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.
رفع عیب 4 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: سیم هاي رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل
اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
و اگر در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي با مشکل مواجه شدید،میتوانید به تعمیرگاه مجازلوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگی و یا تعمیرگاه لوازم خانگی و یا تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 5 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت 5 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: ترموستات خراب است.
رفع عیب 5 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم هاي رابط
ترموستات رابط هاي اهم متر را به آن متصل نمایید.با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در
جهت عقربه هاي ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر می ایستد و با قطع
ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد.
اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات
را تعویض نمایید.حتما" هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص
کولر گازي را خریداري نماییدو میتوانید به تعمیرگاه مجازلوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمایید.
عیب 6 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت 6 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي:اورلود،دائما"در حالت قطع است.
رفع عیب 6 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: کنتاکت هاي اورلود در حلت عادي به یکدیگر متصل هستند که این اتصال 
اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.لازم
است ذکر شود در اکثر کولر هاي گازي اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در
این صورت رفع عیب قدري مشکل می شود و یا به تعمیرگاه لوازم خانگی و یا تعمیرات لوازم خانگی رجوع کرده و بهره مند شوید.
عیب 7 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.
علت 7 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي: کمپرسور معیوب است
رفع عیب 7 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي : بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار
دهید.کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن
قرار داده و اگر از قبل سر سیم هاي موتور را شناسایی نموده اید،ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و
مشترك و کمکی را مورد اندازه گیري قرار دهید واگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی
می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید و اگر در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي با مشکل مواجه شدید،میتوانید به تعمیرگاه مجازلوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت خدمات پس از فروش لوازم خانگی و یا تعمیرگاه لوازم خانگی و یا تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.

 


تعمیرات لوازم خانگی - قسمت هاي ترموستات گازي در ابگرمکن

سه شنبه 22 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
11: تعداد بازدید

تعمیرات لوازم خانگی - قسمت هاي ترموستات گازي در ابگرمکن

تعمیرات لوازم خانگی - بدنه 
تعمیرات لوازم خانگی - فانوسک
تعمیرات لوازم خانگی - اهرم
تعمیرات لوازم خانگی - پلاتین های اتصال
تعمیرات لوازم خانگی - پیچ تنظیم
تعمیرات لوازم خانگی - ولوم


تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی


اصول کار ترموستات گازي این گونه است که درون فانوسک و لوله بلو مقداري گاز حساس از نوع اتر یا جیوه وجود دارد. با حرکت ولوم در جهت عقربه هاي ساعت اهرم به پلاتین ها فشار وارد نموده و به یکدیگر متصل شده واز آن جا که المنت از قبل نول دارد، روشن می شود (با رسیدن فاز از ترموستات ). المنت شروع به تولید حرارت نموده و لوله بلو نیز که با فاصله ناچیزي از آن قرارگرفته متوجه حرارت ایجاد شده می شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون آن منبسط شده و به حرکت در می آید.این گاز تحریک شده وارد ترموستات شده و آن را منبسط می کند. در صورتیکه حرارت تولید شده در المنت به آن حدي باشد که بتواند گاز سیستم فانوسک لوله بلو را به مقداري تحریک نماید که فانوسک به اندازه لازم منبسط شود به پلاتین ها فشار آمده و این فشار بر اهرم که جهتی مخالف این فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع می شود.با قطع ارتباط پلاتین ها برق المنت قطع شده و دماي آب پس از مدتی کاهش می یابد با کاهش دماي آب ، گاز منبسط شده نیز سرد شده و حجمش کاهش یافته و منجر به آن می شود که فانوسک نیز کوچک تر شود.یک فنر ارتباط پلاتین ها را مجددا" ایجاد می کند و همین موارد عینا" تکرار خواهد شد. به وسیله ولوم که به اهرم متصل است می توان میزان لازم انبساط فانوسک را تنظیم نمود.همانگونه که می دانید انبساط فانوسک مستلزم ایجاد حرارت المنت است از اینرو تنظیم ولوم در واقع تنظیم دماي آب است. به کمک پیچ تنظیم می توان مدت استرحت ترموستات را به هنگام قطع خودکار،کاهش یا افزایش داد. براي تست این فانوسک ها کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم.پس از مدت اندکی می بایست صداي قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسد. این آزمایش در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می شود.خود کلید ترموستات را می توان به توسط اهم متر تست نمود. رابط هاي اهم متر را به کنتاکت هاي ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم.با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان R* می دهد. رنج اهم متر می بایست 1 انتخاب می شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره اي در لوله بلو یا لوله مویی(که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک،گاز اتر یا جیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست در فواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود.ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود.
ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و ارائه دهنده خدمات تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی ادرین فیدار پارسیان


ساختمان و اجزاء اب گرمکن برقی مخزنی در تعمیرات لوازم خانگی

سه شنبه 22 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
9: تعداد بازدید

ساختمان و اجزاء اب گرمکن برقی مخزنی در تعمیرات لوازم خانگی

در بحث تعمیرات لوازم خانگی ساختمان آبگرمکن برقی شبیه آب گرمکن گازسوز مخزنی و نفتی می باشد با این تفاوت که قسمت گرمکن آن را ( مثل سماور برقی ) المان هاي حرارتی که توسط جریان الکتریکی گرم می شود تشکیل می دهد. مزیت آب گرمکن برقی نسبت به انواع نفتی و گازسوز عدم تولید گاز هاي سمی نظیر انیدریدکربنیک می باشد. و علت عدم استقبال از این وسیله در کشور ما مصرف زیاد انرژي الکتریکی آن است که از نظر اقتصادي نسبت به سوخت هاي فسیلی مقرون به صرفه نیست.با این وصف می توان با سرویس مداوم یعنی رسوب زدایی ازز روي المنت، مصرف انرژي آن را کاهش داد.
مخزن (دیگ اصلی ) در تعمیرات لوازم خانگی
بدنه 3- المنت در تعمیرات لوازم خانگی
ترموستات در تعمیرات لوازم خانگی
لامپ خبر در تعمیرات لوازم خانگی
سیم هاي رابط و عایق نسوز در تعمیرات لوازم خانگی
ترمینال چینی در تعمیرات لوازم خانگی
شیر اطمینان در تعمیرات لوازم خانگی
تعمیر مخزن در تعمیرات لوازم خانگی
در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در تعمیرات لوازم خانگی با ظرفیت هاي مختلف ساخته شده و جنس آن عموما" از ورق هاي مقاوم فلزي همراه با لعاب کاري است . از آن جا که آب درون دیگ اصلی قرار می گیرد بنابر این جایگاه المنت و قسمتی از ترموستات (لوله بلو ) نیز در آن تعبیه شده است. از دیگ اصلی معمولا" سه لوله خارج می شود . لوله آب سرد ، لوله آب گرم و لوله تخلیه آب مخزن در مواقع ضروري. که همیشه لوله آب گرم در بالا و ورودي آب سرد در پایین مخزن قرار دارد . براي آن که آب گرم از ورودي آب سرد خارج نشود در سر راه ورودي از یک شیر یک طرفه استفاده می شود .
ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تتعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و ارائه دهنده خدمات تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی ادرین فیدار پارسیان

تعمیر بدنه در تعمیرات لوازم خانگی
در بحث تعمیرات لوازم خانگی از ورق فولاد تهیه می شود و براي استحکام و زیبایی آن را به روش هاي گوناگون رنگ آمیزي می کنند. روي بدنه محل هایی براي لوله ورودي وخروجی و همچنین جعبه اتصلات و دما سنج پیش بینی شده است.

تعمیر المنت در تعمیرات لوازم خانگی
در بحث تتعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در تعمیرات لوازم خانگی المان گرم کننده در این المنت ها از جنس کرم نیکل یا کرم آلومینیوم است که درون پودر چینی یا خاك سرامیک قرار گرفته و براي محافظت در برابر رطوبت آن را درون یک محفظه فولادي جاي می دهند. از آن جا کهه چینی و سرامیک از قدرت عایق بالایی برخور دارند المنت با بدنه به هیچ وجه ارتباطی نداشته و در صورت مشاهده هر گونه اتصال بدنه بین آن دو بلافاصله باید المنت تعویض شود. در المنت هاي جدید یک لوله تو خالی وجود دارد که محل قرار گیري لوله بلوي ترموستات است . و درر آب گرمکن هاي قدیمی این محل بالاي المنت تعبیه می شد اما در المنت هاي جدید نزدیک بودن جایگاه آن (لوله بلو ) به المنت حساسیت کار ترموستات را افزایش خواهد داد.
ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و ارائه دهنده خدمات تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی ادرین فیدار پارسیان

تعمیر ترموستات در تعمیرات لوازم خانگی
در بحث تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی وظیفه ترموستات کنترل اتوماتیک حرارت است . در سماور برقی از ترموستات بی متالی استفاده می شود ولی در آب گرمکن ها از ترموستات هاي گازي .

تعمیر لامپ خبر در تعمیرات لوازم خانگی
در بحث تعمیرگاه لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ولتاژ کاري این لامپ ها 220 ولت است واز آن ها به منظور مشخص شدن عملکرد المنت استفاده می کنند. به همین جهت با المنت به صورت موازي بسته می شود.
ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و ارائه دهنده خدمات تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی ادرین فیدار پارسیان

تعمیر سیم هاي رابط و عایق نسوز در تعمیرات لوازم خانگی
1 در بحث تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی باشد . زیرا جریان مصرفی آب / حد اقل مقطع سیم در آب گرمکن می بایست 5گرمکن زیاد است. در انتخاب دوشاخه نیز به جریان مصرفی آب گرمکن توجه می شود. در منازلی که خطوط به صورت جداگانه حفاظت میی شوند و همچنین در کلیه منازل بهتر است براي آب گرمکن برقی ، یک خط مستقل از ورودي برق منزل کشیده شود و این خط با یک فیوز (حد اقل) 15 آمپري حفاظت شود. در جعبه ترمینال آب گرمکن سیم ها درون عایق نسوز (وارنیش) قرار می گیرد تا در برابر حرارت از استحکامم م پایداري بیشتري برخوردار شوند.

تعمیر ترمینال چینی در تعمیرات لوازم خانگی
در بحث تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در مدار الکتریکی آب گرمکن از ترمینال چینی جهت تقسیم و ایجاد مسیر هاي فرعی استفاده می شود. ترمینال اتصالاتی مطمئن و عایق از بدنه را به وجود می آورد و جنس چینی ترمینال سبب می شود در برابر حرارتت بسیار پایدار باشد.
ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و ارائه دهنده خدمات تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی ادرین فیدار پارسیان

تعمیر شیر اطمینان در تعمیرات لوازم خانگی
در بحث تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی شیر اطمینان یا شیر رها کننده بطور اتوماتیک وظیفه دارد در برابر فشار یا درجه حرارت یا هر دوي آن ها آبگرمکن را کنترل نموده تا از ترکیدن و انفجار آبگرمکن جلوگیري نماید.این شیرها از یک طرف به مخزن آبگرمکنن متصل شده و از طرف دیگر به لوله اي که سر آن آزاد است راه دارد (لوله سر ریز). براي تست کردن شیر اطمینان باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداري آب خارج شود و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید،دلیل بر صحت کار شیر می باشد.(درر شکل زیر یک شیر اطمینان اتوماتیک حرارتی و فشاري نشان داده شده است.). مدار الکتریکی آب گرمکن برقی: نقشه الکتریکی آب گرمکن مانند نقشه سماور برقی است با این تفاوت که ترموستات در آب گرمکن از نوع گازي می باشد.


1عیب یابی ونصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي

سه شنبه 22 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
15: تعداد بازدید

عیب یابی ونصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي 

برای نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی ابتدا باید با اجزا آن آشنا باشید.
عیب اول در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی کولر روشن نمی شود
علت 1 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی میتواند این باشد که پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.
رفع عیب 1- با بررسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده
و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی
مورد اندازه گیري قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس
سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده
باشد،یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب دوم در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازیکولر روشن نمی شود.
علت 2 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی میتواند این باشد که کلید اصلی خراب است.
رفع عیب 2- در بعضی از کولرها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید
- عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب 1
مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش
قرار داده و R* قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روي رنج 1
رابط ها را به پایه هاي کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روي حالت
عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روي ،ON
عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می OFF حالت
بایست آن را تعویض نمایید یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید..
عیب سوم در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی کولر روشن نمی شود.
علت 3 در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازی میتواند این باشد که سیم هاي رابط قطع شده اند.
رفع عیب 3- اگر در سیم بندي مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد،عیب 1 بوجود می آید
بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی
شود.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید ازخدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی است. | طراح قالب: آوازک