شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری

تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری

دراین قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به دستگاه آب میوه گیری،اجزا تشکیل دهنده آن،طریقه استفاده کردن و سرویس و نگهداری آب میوه گیری میپردازیم.دراینجا به شرح آب میوه گیري که مجهز به سري مخلوط کن است می پردازیم وعلت اصلی مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگیجهت تعمیرات لوازم خانگی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی عدم رعایت موارد استاندارد پیش پا افتاده می باشد
اجزاء تشکیل دهنده:
-1 اهرم آب میوه گیري 2- درپوش ظرف آب میوه گیري 3- صافی یا توري آب میوه گیري
-4 ظرف آب میوه گیري 5- درپوش دهانه 6- کلاهک صفحه برنده 7- پیچ محکم کننده
صفحه برنده 8 - واشر قفل کننده 9- صفحه برنده 10 - کلاهک لاستیکی 11 - پیچ موتور
هستند A,B (بالایی) 12 - لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی) 13 - محفظه موتور 14 -و 15 - گیره
B -20 واشر تنظیم کننده A -16 صفحه کلید 17 - کلید 18 - دیود 19 - واشر تنظیم کننده
اونیورسال 22 - زغال کربنی 23 - خازن 24 - پیچ موتور پایینی 25 - سیم AC است 21 - موتور
رابط 26 - صفخه پایینی دستگاه 27 - صفحه مشخصات 28 - برس تمیز کننده 29 - برس 30
- کارتک 31 - در پوش 32 - ظرف شیشه اي یا بلوري لاستیک دور ظرف 34 - تیغه برنده 35
- واشر فنري 36 - واشر 37 - حتقه بالا رونده 38 - واشر 39 - متصل کننده بالایی

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
طریقه باز کردن دستگاه :
-1 باز کردن صفحه تیغه برنده . الف-در پوش تیغه را بردارید.ب- با استفاده از پیچ گوشتی
نگهدارنده تیغه را بر دارید.ج -تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جاي خود خارج کنید.
-2 بازکردن صفحه زیر دستگاه وموتور - الف -صفحه زیري دستگاه توسط باز کردن سه عدد
پیچ باز می شود.ب- سر در پوش لاستیکی را بر دارید وسه پیچ زیر آن را باز کنید ج - ترمینال
هاي متصل به موتور را بر دارید وسپس موتور را جداکنید.
3 - باز کردن کلید وصفحه کلید.الف - صفحه زیر دستگاه را بر دارید ب- دو پیچ کلید را باز
کنید. ج - اتصال ترمینال هاي کلید را بکشید. د - براي بر داشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید
را جلو بکشید وآن را از بدنه جدا کنی- باز کردن زغال هاي کربنی - الف- موتور را بر دارید. ب - ترمینال هاي زغال ها را از
نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال هاي راست وچپ را با هم بردارید.)
5 - طریقه تعویض سیم رابط - الف - صفحه زیري را باز کنید.ب -سیم رابط را از محفظه
موتور باز کرده وآن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
الف - صفحه زیر دستگاه را باز - (clampA - clampB) شکل B وA 6 - باز کردن گیره
را B وA هر دو گیره را بر دارید.سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره هاي (E) کنید. ب - خار
علامت گذاري کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتباه نکنید.
7 - باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن الف - در پوش را بردارید سپس نگهدار نده
شیشه را به طرف بالابکشید.ب - با دقت حلقه در پوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه
ساعت بیرون بیاورید. ج - تیغه را با یک پارچه بپیچید وبه دقت در محلی بگذارید. د- اتصال
بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید ونگهدارنده تیغه را خارج کنید. ه - تیغه
ونگهدارنده و واشر ها را به ترتیب خارج کرده شماره گذاري کنید تا موقع مونتاژ آن دچار
اشتباه نشوید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
سرویس و نگهداري آب میوه گیري :
-1 قبل از وصل کردن دو شاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
-2 محفظه موتور را هر گز داخل آب نکنید.
-3 قبل از استفاده آب میوه گیري دو شاخه وسیم رابط آن را چک کنید.
-4 آب میوه گیري را روي مکان صاف بگذارید.
-5 قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.
-6 هر گز موقع کار دستگاه انگشت،قاشق،چنگال وغیره داخل محفظه آب میوه گیري نکنید.
-7 قبل از دور گرفتن کامل موتور ،میوه را درون محفظه قرار ندهید.
-8 در صورت گیر کردن موتور واز حرکت باز ماندن آن،فورا"موتور را خاموش کنید.
.با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2

عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگیپنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما راه نمی افتد..

علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بر اساس روش هاي مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر
معیوب است آن را تعویض نمایید
به دلیل تخصصی بودن بعضی از معایب،اگر با مشکل برخورد کردید میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یاتعمیرگاه لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید.

عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد..

علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوش ها خراب شده اند..
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدنکلید 1و 2 در حرکت مشکل داشته اما با کلید 3 (سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادي که به آنمی رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه هاي رومیزي به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیدهمی شود.که ناچارا" می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.

عیب 3در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد .

علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور نیم سوز شده است .

رفع عیب3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیري از سیم پیچ ها می
توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودي است.درصورت بالا بودن
این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود .
و میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.

علت 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوش ها گشاد شده اند.
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور رابه طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت هايمذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تاعیب بر طرف شود.

عیب 5 در تعمیرات لواز خانگی پنکه رومیزی: لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پر وانه تاب بر داشته.

رفع عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها"این مشکل بوجود می
آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود
پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه هاي فلزي می توانند دچار مشکل مذکور شوند.)
عیب 6 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه بسیار داغ می شود

رفع عیب6 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که بایداستاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادي بوش ها نیز منجر به داغشدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب 12 به چشم آیند به شکلعیوب 6و 9 دیده می شوند.میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یا تعمیرگاه لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی ) 1

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی ) 1

در این قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به عیب یابی و تعمیر پنکه رو میزی میپردازیم.
عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:پنکه روشن نمیشود.
علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:پریز برق ندارد.
رفع عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوسیله ولتمتر از وجود ولتاژ درپریز اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم ولتاژ مشکل را بررسی ورفع کنید.
به دلیل تخصصی بودن بعضی از معایب،اگر با مشکل برخورد کردید میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یا تعمیرگاه های لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید.
عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود.
علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: دوشاخه یا سیم رابط خراب شده .
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: دوشاخه وسیم رابط را بوسیله اهم متر تست نمایید واز آن جا که معمولا" دو شاخه از نوع پرسی است ، مشکل از هر کدام که باشدناچارید آن ها را تعویض نمایید.
عیب 3در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود
علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: تایمر خراب است
رفع عیب3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه را از برق خارج نموده (در صورتی که داراي تایمر باشد.) وتایمر را بوسیله
اهم متر تست نمایید.براي انجام این آزمایش ، سیم هاي رابط تایمر را از آن جدا وبه اهم متر
متصل نمایید. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تایمر
ارتباط کنتاکت ها قطع شود کلید تایمر سالم است ونمی تواند عیب از تایمر باشد.واگر تایمر در
تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشا ن داد ،آ ن را تعویض نمایید و میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب4 در تعمیرات لواز خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود.
علت 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: فاز متصله به صفحه کلید قطع شده.
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:در حالی که پنکه از برق خارج شده اتصال سیم فاز را از دوشاخه یا ترمینال
ورودي به صفحه کلید کنترل نمایید. در صورت قطع شدگی ناچارید اتصال را تجدید نمایید.
عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود.
علت 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور کاملا" سوخته است .
رفع عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:اگر موتور در حالت نیم سوز باشد با اتصال به برق آمپر کشی نموده وصداي هوم می دهد اما براه نمی افتد ولی در صورت سوختگی کامل ، با داشتن ولتاژ نیز هیچ عکس العمل بروز نمی دهد. گاها"با اتصال موتور هاي کاملا" سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ می دهد.
در صورت برخورد با مشکل میتوانید

عیب یابی درتعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی 2

عیب یابی درتعمیرات لوازم خانگیپنکه سقفی 2

در این قسمت نیز از تعمیرات لوازم خانگی به عیب یابی و تعمیر پنکه های سقفی می پردازیم.
در تعمیرگاه های لوازم خانگی برای تعمیرات لوازم خانگی ابتدا باید با اجزای وسیله،آشنایی لازم و اولیه را داشته باشیم و یا در صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی2:
عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی : موتور صداي هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: سیم پیچ اصلی یا راه انداز سوخته است .
رفع عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر اهم سیم پیچ هاي پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیري به سوخته بودن موتورپی ببرید .البته موتور کاملا"سوخته علایم دیگري نیز دارد .اولا" سیم هاي خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستنددوما" با باز شدن درپوش هاي موتورر روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا"قابل تشخیص خواهد بود.و میتوانید به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.
عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور صداي هوم می کند اما حرکت نمی کند.
علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: یکی از سیم پیچ هاي اصلی یا کمکی قطع شده است.
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: بوسیله اهم متر صحت اتصالات دو سیم پیچ را بر رسی نمایید. معمولا"سیم پیچ هادر محلی که سر بندي صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور می شوند.اگر یکی از سیم پیچ ها قطع شده باشد ،ناچارا" می بایست در پوش هاي پنکه باز شده ومحل قطع ترمیم گرددو در صورت نیارر به خدمات پس از فروش لوازم خانگی میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: صداي پنکه در حال کار بسیار زیاد است.
علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور داراي مشکل مکانیکی است
رفع عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر با قطع برق صداي پنکه به تدریج کاهش یابد، بلبرینگ ها نیاز به تعویض یا گریسکاري دارددر صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید ویا به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرات لوازم خانگی،تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.
عیب4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی : صداي پنکه در حال کار بسیار زیاد است
علت 4در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور داراي مشکل الکتریکی است .
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر با قطع برق بلادرنگ صداي پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتریکی است وبا
تجدید سیم پیچی پنکه برطرف می گردد.و میتوانید به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه های لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.

عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی1

عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی1

در این قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به عیب یابی و تعمیر پنکه های سقفی می پردازیم.

در تعمیرگاه های لوازم خانگی برای تعمیرات لوازم خانگی ابتدا باید با اجزای وسیله،آشنایی لازم و اولیه را داشته باشیم و یا در صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی1:
عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی : پنکه روشن نمی شود
علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: برق مدار اصلی قطع است
رفع عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: کلید را در حالت 1 قرار داده و بوسیله ولت متر از رسیدن برق به موتور مطمئن
شوید .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمی رسد علت می تواند از قطع شدن فاز کلید پنکه ویا نول
موتور باشد .اگر فاز وارد کلید شده به موتور نیز فاز می رسد،نول قطع شده وبالعکس و میتوانید به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه لوازم خانگی،تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.
عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: پنکه روشن نمی شود.
علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور کاملا" سوخته است
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر اهم سیم پیچ هاي پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیري به
سوخته بودن موتور پی ببرید .البته موتور کاملا"سوخته علایم دیگري نیز دارد .اولا" سیم هاي
خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما" با باز شدن درپوش هاي
موتور روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا"قابل تشخیص خواهد بود.
و در صورت نیار بهخدمات پس از فروش لوازم خانگی میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور صداي هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: یاتاقان ها گریپاژ هستند
رفع عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالی که به سقف آویزان است
بچرخانید اگر در مقابل شما مقاومت کرد ویا به سختی چرخید، یاتاقان ها خراب هستند ومی
بایست تعویض شوند.
در صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید ویا به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه لوازم خانگی،تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.