تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری

جمعه 8 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
10: تعداد بازدید

تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری

دراین قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به دستگاه آب میوه گیری،اجزا تشکیل دهنده آن،طریقه استفاده کردن و سرویس و نگهداری آب میوه گیری میپردازیم.دراینجا به شرح آب میوه گیري که مجهز به سري مخلوط کن است می پردازیم وعلت اصلی مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگیجهت تعمیرات لوازم خانگی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی عدم رعایت موارد استاندارد پیش پا افتاده می باشد
اجزاء تشکیل دهنده:
-1 اهرم آب میوه گیري 2- درپوش ظرف آب میوه گیري 3- صافی یا توري آب میوه گیري
-4 ظرف آب میوه گیري 5- درپوش دهانه 6- کلاهک صفحه برنده 7- پیچ محکم کننده
صفحه برنده 8 - واشر قفل کننده 9- صفحه برنده 10 - کلاهک لاستیکی 11 - پیچ موتور
هستند A,B (بالایی) 12 - لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی) 13 - محفظه موتور 14 -و 15 - گیره
B -20 واشر تنظیم کننده A -16 صفحه کلید 17 - کلید 18 - دیود 19 - واشر تنظیم کننده
اونیورسال 22 - زغال کربنی 23 - خازن 24 - پیچ موتور پایینی 25 - سیم AC است 21 - موتور
رابط 26 - صفخه پایینی دستگاه 27 - صفحه مشخصات 28 - برس تمیز کننده 29 - برس 30
- کارتک 31 - در پوش 32 - ظرف شیشه اي یا بلوري لاستیک دور ظرف 34 - تیغه برنده 35
- واشر فنري 36 - واشر 37 - حتقه بالا رونده 38 - واشر 39 - متصل کننده بالایی

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
طریقه باز کردن دستگاه :
-1 باز کردن صفحه تیغه برنده . الف-در پوش تیغه را بردارید.ب- با استفاده از پیچ گوشتی
نگهدارنده تیغه را بر دارید.ج -تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جاي خود خارج کنید.
-2 بازکردن صفحه زیر دستگاه وموتور - الف -صفحه زیري دستگاه توسط باز کردن سه عدد
پیچ باز می شود.ب- سر در پوش لاستیکی را بر دارید وسه پیچ زیر آن را باز کنید ج - ترمینال
هاي متصل به موتور را بر دارید وسپس موتور را جداکنید.
3 - باز کردن کلید وصفحه کلید.الف - صفحه زیر دستگاه را بر دارید ب- دو پیچ کلید را باز
کنید. ج - اتصال ترمینال هاي کلید را بکشید. د - براي بر داشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید
را جلو بکشید وآن را از بدنه جدا کنی- باز کردن زغال هاي کربنی - الف- موتور را بر دارید. ب - ترمینال هاي زغال ها را از
نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال هاي راست وچپ را با هم بردارید.)
5 - طریقه تعویض سیم رابط - الف - صفحه زیري را باز کنید.ب -سیم رابط را از محفظه
موتور باز کرده وآن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
الف - صفحه زیر دستگاه را باز - (clampA - clampB) شکل B وA 6 - باز کردن گیره
را B وA هر دو گیره را بر دارید.سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره هاي (E) کنید. ب - خار
علامت گذاري کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتباه نکنید.
7 - باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن الف - در پوش را بردارید سپس نگهدار نده
شیشه را به طرف بالابکشید.ب - با دقت حلقه در پوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه
ساعت بیرون بیاورید. ج - تیغه را با یک پارچه بپیچید وبه دقت در محلی بگذارید. د- اتصال
بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید ونگهدارنده تیغه را خارج کنید. ه - تیغه
ونگهدارنده و واشر ها را به ترتیب خارج کرده شماره گذاري کنید تا موقع مونتاژ آن دچار
اشتباه نشوید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
سرویس و نگهداري آب میوه گیري :
-1 قبل از وصل کردن دو شاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
-2 محفظه موتور را هر گز داخل آب نکنید.
-3 قبل از استفاده آب میوه گیري دو شاخه وسیم رابط آن را چک کنید.
-4 آب میوه گیري را روي مکان صاف بگذارید.
-5 قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.
-6 هر گز موقع کار دستگاه انگشت،قاشق،چنگال وغیره داخل محفظه آب میوه گیري نکنید.
-7 قبل از دور گرفتن کامل موتور ،میوه را درون محفظه قرار ندهید.
-8 در صورت گیر کردن موتور واز حرکت باز ماندن آن،فورا"موتور را خاموش کنید.
.با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید


عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
10: تعداد بازدید

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2

عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگیپنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما راه نمی افتد..

علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بر اساس روش هاي مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر
معیوب است آن را تعویض نمایید 
به دلیل تخصصی بودن بعضی از معایب،اگر با مشکل برخورد کردید میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یاتعمیرگاه لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید.

عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد..

علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوش ها خراب شده اند..
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدنکلید 1و 2 در حرکت مشکل داشته اما با کلید 3 (سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادي که به آنمی رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه هاي رومیزي به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیدهمی شود.که ناچارا" می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.

عیب 3در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد .

علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور نیم سوز شده است .

رفع عیب3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیري از سیم پیچ ها می
توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودي است.درصورت بالا بودن
این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود . 
و میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.

علت 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوش ها گشاد شده اند. 
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور رابه طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت هايمذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تاعیب بر طرف شود.

عیب 5 در تعمیرات لواز خانگی پنکه رومیزی: لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پر وانه تاب بر داشته.

رفع عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها"این مشکل بوجود می
آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود
پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه هاي فلزي می توانند دچار مشکل مذکور شوند.)
عیب 6 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه بسیار داغ می شود

رفع عیب6 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که بایداستاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادي بوش ها نیز منجر به داغشدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب 12 به چشم آیند به شکلعیوب 6و 9 دیده می شوند.میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یا تعمیرگاه لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید


عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی ) 1

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
7: تعداد بازدید

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی ) 1

در این قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به عیب یابی و تعمیر پنکه رو میزی میپردازیم.
عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:پنکه روشن نمیشود.
علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:پریز برق ندارد.
رفع عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوسیله ولتمتر از وجود ولتاژ درپریز اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم ولتاژ مشکل را بررسی ورفع کنید.
به دلیل تخصصی بودن بعضی از معایب،اگر با مشکل برخورد کردید میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یا تعمیرگاه های لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید.
عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود.
علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: دوشاخه یا سیم رابط خراب شده .
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: دوشاخه وسیم رابط را بوسیله اهم متر تست نمایید واز آن جا که معمولا" دو شاخه از نوع پرسی است ، مشکل از هر کدام که باشدناچارید آن ها را تعویض نمایید.
عیب 3در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود
علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: تایمر خراب است
رفع عیب3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه را از برق خارج نموده (در صورتی که داراي تایمر باشد.) وتایمر را بوسیله 
اهم متر تست نمایید.براي انجام این آزمایش ، سیم هاي رابط تایمر را از آن جدا وبه اهم متر
متصل نمایید. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تایمر
ارتباط کنتاکت ها قطع شود کلید تایمر سالم است ونمی تواند عیب از تایمر باشد.واگر تایمر در
تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشا ن داد ،آ ن را تعویض نمایید و میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب4 در تعمیرات لواز خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود.
علت 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: فاز متصله به صفحه کلید قطع شده.
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:در حالی که پنکه از برق خارج شده اتصال سیم فاز را از دوشاخه یا ترمینال
ورودي به صفحه کلید کنترل نمایید. در صورت قطع شدگی ناچارید اتصال را تجدید نمایید.
عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه روشن نمی شود.
علت 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور کاملا" سوخته است .
رفع عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی:اگر موتور در حالت نیم سوز باشد با اتصال به برق آمپر کشی نموده وصداي هوم می دهد اما براه نمی افتد ولی در صورت سوختگی کامل ، با داشتن ولتاژ نیز هیچ عکس العمل بروز نمی دهد. گاها"با اتصال موتور هاي کاملا" سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ می دهد.
در صورت برخورد با مشکل میتوانید


عیب یابی درتعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی 2

سه شنبه 5 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
11: تعداد بازدید

عیب یابی درتعمیرات لوازم خانگیپنکه سقفی 2

در این قسمت نیز از تعمیرات لوازم خانگی به عیب یابی و تعمیر پنکه های سقفی می پردازیم.
در تعمیرگاه های لوازم خانگی برای تعمیرات لوازم خانگی ابتدا باید با اجزای وسیله،آشنایی لازم و اولیه را داشته باشیم و یا در صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی2:
عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی : موتور صداي هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: سیم پیچ اصلی یا راه انداز سوخته است .
رفع عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر اهم سیم پیچ هاي پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیري به سوخته بودن موتورپی ببرید .البته موتور کاملا"سوخته علایم دیگري نیز دارد .اولا" سیم هاي خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستنددوما" با باز شدن درپوش هاي موتورر روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا"قابل تشخیص خواهد بود.و میتوانید به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.
عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور صداي هوم می کند اما حرکت نمی کند.
علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: یکی از سیم پیچ هاي اصلی یا کمکی قطع شده است.
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: بوسیله اهم متر صحت اتصالات دو سیم پیچ را بر رسی نمایید. معمولا"سیم پیچ هادر محلی که سر بندي صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور می شوند.اگر یکی از سیم پیچ ها قطع شده باشد ،ناچارا" می بایست در پوش هاي پنکه باز شده ومحل قطع ترمیم گرددو در صورت نیارر به خدمات پس از فروش لوازم خانگی میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: صداي پنکه در حال کار بسیار زیاد است.
علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور داراي مشکل مکانیکی است 
رفع عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر با قطع برق صداي پنکه به تدریج کاهش یابد، بلبرینگ ها نیاز به تعویض یا گریسکاري دارددر صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید ویا به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرات لوازم خانگی،تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.
عیب4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی : صداي پنکه در حال کار بسیار زیاد است
علت 4در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور داراي مشکل الکتریکی است .
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر با قطع برق بلادرنگ صداي پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتریکی است وبا
تجدید سیم پیچی پنکه برطرف می گردد.و میتوانید به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه های لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید. 


عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی1

دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
11: تعداد بازدید

 

عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی1

در این قسمت از تعمیرات لوازم خانگی به عیب یابی و تعمیر پنکه های سقفی می پردازیم.

در تعمیرگاه های لوازم خانگی برای تعمیرات لوازم خانگی ابتدا باید با اجزای وسیله،آشنایی لازم و اولیه را داشته باشیم و یا در صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب یابی در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی1:
عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی : پنکه روشن نمی شود
علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: برق مدار اصلی قطع است
رفع عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: کلید را در حالت 1 قرار داده و بوسیله ولت متر از رسیدن برق به موتور مطمئن
شوید .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمی رسد علت می تواند از قطع شدن فاز کلید پنکه ویا نول
موتور باشد .اگر فاز وارد کلید شده به موتور نیز فاز می رسد،نول قطع شده وبالعکس و میتوانید به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه لوازم خانگی،تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.
عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: پنکه روشن نمی شود.
علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور کاملا" سوخته است 
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: اگر اهم سیم پیچ هاي پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیري به
سوخته بودن موتور پی ببرید .البته موتور کاملا"سوخته علایم دیگري نیز دارد .اولا" سیم هاي
خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما" با باز شدن درپوش هاي
موتور روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا"قابل تشخیص خواهد بود.
و در صورت نیار بهخدمات پس از فروش لوازم خانگی میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: موتور صداي هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: یاتاقان ها گریپاژ هستند
رفع عیب 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه سقفی: برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالی که به سقف آویزان است
بچرخانید اگر در مقابل شما مقاومت کرد ویا به سختی چرخید، یاتاقان ها خراب هستند ومی
بایست تعویض شوند.
در صورت امکان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید ویا به تعمیرگاه های لوازم خانگی رجوع کرده و از قسمت تعمیرگاه لوازم خانگی،تعمیرات لوازم خانگی استفاده کنید.


عیب یابی و نصب وتعمیرات ساید بای ساید7

يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
7: تعداد بازدید

عیب یابی و نصب وتعمیرات ساید بای ساید7:

عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.
علت1 درتعمیرات ساید بای ساید: پایه هاي درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند. 
رفع عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: این عیب عموما"به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش
از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدري نزدیک می شود که قوس الکتریکی
مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه
هاي درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید: با باز شدن درب یخچال ،فیوز منزل قطع می شود
علت2 درتعمیرات ساید بای ساید: سیم بندي لامپ روشنایی یخچال اشتباه است
رفع عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید: مدار را بررسی و اصلاح نمایید
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید: مواد درون یخچال منجمد شده و سر ما بیش از حد زیاد است.
علت3 درتعمیرات ساید بای ساید: گاز بیش از حد تزریق شده
رفع عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید: در صورت تزریق بیش از حد گاز بهنگام شارژ ،علاوه بر بروز عیب 33 لوله برگشت نیز منجمد می شود که ریزش قطرات آب از ذوب یخ هاي این لوله در پشت یخچال
،مصرف کننده را با زحمت مواجه می سازد.لازم است مقداري از گاز یخچال بوسیله آزادنمودن
لوله کور ،رها شده و مجددا"لوله کور مسدود و جوشکاري شود. 
یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 4 درتعمیرات ساید بای ساید: مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است.
علت4 درتعمیرات ساید بای ساید: ترموستات تنظیم نیست
رفع عیب4 درتعمیرات ساید بای ساید: ترموستات را بگونه اي تنظیم نمایید که محل اتوماتش متناسب با عدد تنظیم
شده توسط ولوم باشد البته تنظیم ترموستات به تبحر زیادي نیاز دارد که پیشنهاد می شود از
یک تعمیرکار مجرب کمک بگیریدو یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 5 درتعمیرات ساید بای ساید: بدنه یخچال برق دارد
علت5 درتعمیرات ساید بای ساید: سیم هاي رابط معیوب شده اند
رفع عیب5 درتعمیرات ساید بای ساید: -پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت
دیفراست و... بهتر است سیم بندي یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا"از میان برود.
یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 6 درتعمیرات ساید بای ساید: بدنه یخچال برق دارد
علت6 درتعمیرات ساید بای ساید: سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد
رفع عیب6 درتعمیرات ساید بای ساید: اگر فاز مستقیما" به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده
باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط هاي سر پیچ را جدا نموده و
بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را
رفع نمایید.با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید


عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید6

شنبه 2 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
10: تعداد بازدید

 

عیب یابی و نصب وتعمیرات ساید بای ساید6:

عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: صداي یخچال در هنگام کار غیر عادي و تا حدودي زیاد است.
علت1 درتعمیرات ساید بای ساید: یخچال کاملا" تراز قرار نگرفته
رفع عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: اگر وضعیت استقرار یخچال کاملا" تراز نباشد،روتور در حال چرخش درون
موتور دچار مشکل شده و صداي زیادي را بوجود می آورد. براي رفع عیب محل استقرار یخچال
را کاملا" تراز نمایید. می توانید بجاي تراز از یک لیوان آب نیز استفاده کنید.اگر لیوان بر روي
یخچال قرار گیرد،براحتی تراز بودن یا عدم تراز قرار گرفتن آن را نشان خواهد داد.با قرار
دادن پایه هاي چوبی نازك زیر پایه هاي یخچال،آب درون لیوان را کاملا" در حالت متعادل
قرار دهید و یقین داشته باشید یخچال در وضعیت کاملا" تراز قرار گرفته.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید: صداي یخچال در هنگام کار غیر عادي و تا حدودي زیاد است.
علت2 درتعمیرات ساید بای ساید: موتور فن دچار مشکل شده
رفع عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید: همانگونه که قبلا" ذکر شد در بعضی از یخچال ها ،براي خنک شدن کندانسور و
یا موتور از فن استفاده می شود بر اثر برخورد فن با سیم هایی که از کلاف اصلی جدا شده اند و
یا خرابی یاتاقان هاي فن و یا شل شدن اتصالاتی که فن را به شاسی متصل کرده است صداي فن
شدید می شود . مورد عیب بررسی و رفع شود تا صداي یخچال در حال کار کاهش یابد.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید: صداي یخچال در هنگام کار غیر عادي و تا حدودي زیاد است.
علت3 درتعمیرات ساید بای ساید: اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است
رفع عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید: اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت
داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره هاي مربوطه را
محکم نمود. یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 4 درتعمیرات ساید بای ساید: صداي یخچال در هنگام کار غیر عادي و تا حدودي زیاد است.
علت4 درتعمیرات ساید بای ساید: موتور معیوب است.
رفع عیب4 درتعمیرات ساید بای ساید: علیرغم تراز بودن یخچال در محل استقرارش و یا بررسی سایر موارد ، گاها"
صداي زیاد از خود کمپرسور است که می تواند بواسطه بروز یک مشکل مکانیکی ایجاد شود.
نیاز است که پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاري
پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز
کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا" می بایست آنرا تعویض نماییم.
و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 5 درتعمیرات ساید بای ساید: بدنه یخچال برق دارد
علت5 درتعمیرات ساید بای ساید: موتور اتصال بدنه دارد 
رفع عیب5 درتعمیرات ساید بای ساید: در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها"
با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن
دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا"در مورد دوم موتور می بایست
کاملا" تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود. یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 6 درتعمیرات ساید بای ساید: بدنه یخچال برق دارد
علت6 درتعمیرات ساید بای ساید: ترموستات اتصال بدنه دارد
رفع عیب6 درتعمیرات ساید بای ساید: رابط هاي ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط
چراغ سري مورد آزمایش قرار دهید.براي این آزمایش می توانید از اهم متر استفاده
کنید.ترموستات معیوب می بایست تعویض شود. 
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.


عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید5

جمعه 1 ارديبهشت 1396
Array
adrinfidarparsian
12: تعداد بازدید

عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید5:

عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صداي بخصوصی شنیده شده و از کار میافتد.
علت1 دتعمیرات ساید بای ساید: برق ضعیف است
رفع عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: اگر یخچال در تمام مدت روز شروع بکار خوبی داشته اما در ساعات اولیه شب
کمپرسور قادر بحرکت نیست ،مشکل از ضعیف بودن برق است . میتوان با استفاده از ولتمتر یا
قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیري نمود و به یقین برسید. در
صورت ضعیف بودن برق در ساعات اولیه شب دو راه پیش رو دارید. اول آن که در این ساعات
یخچال را از برق خارج نمایید که روش چندان مطلوبی نیست دوم آن که از ترانس هاي تقویت
ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازي موتور کمپرسور ،بر طرف
خواهد شد با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید: -قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صداي بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد.
علت2 درتعمیرات ساید بای ساید: اورلود معیوب است.
رفع عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید: اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق
در اندازه گیري با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.ساده ترین روش
جهت حصول اطمینان آن است که اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه
مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره
سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره هاي مذکور بر روي اورلود ها ، بیانگر جریان و
توان مصرف کننده است که اورلود سري با آن قرار می گیرد.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید: قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صداي بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت3 درتعمیرات ساید بای ساید: نیم سوز بودن موتور
رفع عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید: اگر در آزمایشی اندازه گیري جریان بدون اورلود به دریافت جریان اضافی
توسط موتور برخورد نمودید،یکی از علل آن می تواند اتصال حلقه یا اتصال کلاف در سیم پیچ
هاي استاتور باشد.به استاتوري که دچار مشکل مذکور شده ،استاتور نیم سوز می گویند.استاتور
مذکور می بایست تجدید سیم پیچی شود یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 4 درتعمیرات ساید بای ساید: -قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صداي بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت4 درتعمیرات ساید بای ساید: مسدود بودن مسیر گردش گاز در یخچال
رفع عیب4 در تعمیرات ساید بای ساید: گاها" به هنگام تغییر مکان یخچال ،قسمتی از مسیر گردش گاز مانند کندانسور
با اشیاء مجاور و یا دیوار بگونه اي بر خورد می کند که در نتیجه آن ،قسمتی از مسیر گردش
گاز مسدود می شود.ایجاد سد،در برابرعبور گاز سرما ساز ،عملکرد کمپرسور را مختل نموده و
در نتیجه به موتور الکتریکی کمپرسور فشار وارد شده و جریان اضافی می کشد.اورلود متوجه
جریان اضافه بار شده و همواره بمحض آغاز حرکت کمپر سور ،اورلود آن را از مدار خارج
نموده و عیب مذکور بوجود می آید. در بعضی موارد می توان محل آسیب دیده را با دست
بگونه اي حالت داد که گاز از آن نقطه عبور نماید.در غیر این صورت می بایست توسط
جوشکاري نقطه مذکور را از سایر لوله ها جدا نموده و لوله دیگري را به همان طول در نقاط
مورد نظر جوشکاري نمود از آنجا که به هنگام تعویض محل آسیب دیده ، گاز یخچال تخلیه می
شود ، پس از ترمیم مسیر حرکت گاز ، نیاز به شارژ مجدد گاز می باشد
یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 5 درتعمیرات ساید بای ساید: قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صداي بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد.
علت5 درتعمیرات ساید بای ساید: خرابی رله استارت
رفع عیب5 درتعمیرات ساید بای ساید: در تشریح عملکرد یخچال به نقش رله استارت اشاره شد .بکمک این رله براي
مدت اندکی سیم پیچ استارت وارد مدار شده و پس از راه اندازي روتور ، از مدار خارج می شود
. اگر رله در ورود سیم پیچ کمکی بمدار ، تعللی داشته باشد،موتور بکمک سیم پیچ اصلی براه
نمی افتد و بر اثر جریان اضافی که می کشد ، اورلود مدار را قطع خواهد نمود. براي آزمایش رله
استارت بهتر است موتور را مستقیما" به برق متصل نماییم.مداري مانند (شکل فوق )ایجاد
را براي یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها b شستی 2 ، b نمایید و بمحض بستن کلید 1
کنید بدین وسیله استارت براي چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد
و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد)،استارت را با مشابه خودش
تعویض نمایید. یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.


عیب یابی و نصب وتعمیرات ساید بای ساید4

پنجشنبه 31 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
14: تعداد بازدید

 

عیب یابی و نصب وتعمیرات ساید بای ساید4

عیب 1در تعمیرات ساید بای ساید:کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما
وجود ندارد
علت 1در تعمیرات ساید بای ساید:گاز یخچال کم است
رفع عیب 1در تعمیرات ساید بای ساید:اگر شارژ گاز به اندازه کافی نباشد،سرماي ایجاد شده در اواپریتور و کابینت
یخچال بسیار ناچیز و نا محسوس است.معمولا"تزریق گاز می بایست بحدي باشد که اگر
انگشت خیس خود را به 30 سانتی متري لوله خروجی اواپریتور (که معمولا" در اکثر یخچال ها
، از پشت کابینت خارج شده ) مماس نمایید کاملا"به آن بچسبد. در صورت مشاهده و انجام
آزمایش و پی بردن به ناچیز بودن گاز ، می بایست با آزاد ساختن لوله کور و بستن شلینگ
مخصوص رابط بین کپسول گاز و کمپرسور ، به آرامی آنقدر گاز تزریق نمایید تا سرماي
مطلوب در یخچال ایجاد شود . البته تزریق گاز بحثی به مراتب پیچیده تر از مطلب ارائه شده
است و یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب2 در تعمیرات ساید بای ساید: کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرماوجود ندارد.
علت 2 در تعمیرات ساید بای ساید:موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده
رفع عیب2 در تعمیرات ساید بای ساید:کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که
قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می
شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود. با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 3 در تعمیرات ساید بای ساید: کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما
وجود ندارد
علت 3 در تعمیرات ساید بای ساید:کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است
رفع عیب3 در تعمیرات ساید بای ساید:نقش عمده و اهمیت بسزایی که کندانسور در سرما سازي مطلوب بر عهده دارد
قبلا" مورد بحث قرار گرفت .از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار 20
سانتی متر است واز آنجا که رعایت این نکته قسمتی از فضاي مفید آشپزخانه را اشغال خواهد
نمود ،مورد رعایت قرار نمی گیرد وکاهش فاصله ذکر شده وسرماي تولید شده را تحت تاثیر
قرار می دهد. و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب4 در تعمیرات ساید بای ساید:کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما
وجود ندارد. 
علت 4 در تعمیرات ساید بای ساید:فن معیوب شده

رفع عیب 4 در تعمیرات ساید بای ساید:در بعضی از یخچال ها براي خنک شدن کندانسور و گاها" موتور از دمنده (فن)
استفاده می شود . خرابی فن موجب افزایش دما در قطعات مذکور شده که بر تولید سرما نتیجه
عکس خواهد گذارد. سیم هاي رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگري ولتاژ 220 ولت را
مستقیما" به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد .
مشکل را بر رسی نمایید. اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و پیرو
مطالب ذکر شده در عیب یابی موتور هاي الکتریکی، به عیب یابی و رفع عیب بپردازید
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

 


عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید3

سه شنبه 29 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
12: تعداد بازدید

 

عیب یابی و نصب و تعمیرات ساید بای ساید3:

عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید:علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما" خیس بوده و قطرات آب از آن
چکه می کند.
علت1 درتعمیرات ساید بای ساید:ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب1 درتعمیرات ساید بای ساید: در بسیاري از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف
شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش
دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم
است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه هاي ساعت ، توقف ترموستات را کاهش
دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد . با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید:علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما" خیس بوده و قطرات آب از آن
چکه می کند.
علت2 درتعمیرات ساید بای ساید:سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.
رفع عیب2 درتعمیرات ساید بای ساید:در مواردي دیده شده که به سبب بروز اشکال در ترموستات دیفراست ،شیر
سولنوئیدي مدام عمل نموده و با ورود گاز به اواپریتور،یخ و برفک ها ذوب می شوند. صحت
عملکرد دیفراست را کنترل نمایید با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید:اواپریتور در فواصل زمانی اندك،مملو از برفک می شود
علت3 درتعمیرات ساید بای ساید:لاستیک دور درب خراب است
رفع عیب3 درتعمیرات ساید بای ساید:اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی
یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هواي گرم بدرون یخچال راه می یابد. هواي سرد در بر خورد
با هواي گرم بصورت قطرات آب در آمده و مجددا" یخ می بندد بدین ترتیب درون یخچال
توده هاي ضخیم یخ و برفک شکل می گیرند. لاستیک دور درب را تعویض نمایید. یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 4 درتعمیرات ساید بای ساید: اواپریتور در فواصل زمانی اندك ، مملو از برفک می شود.
علت4 درتعمیرات ساید بای ساید: غذا بصورت گرم در یخچال قرار داده می شود
رفع عیب4 درتعمیرات ساید بای ساید: قرار دادن غذاي گرم درون یخچال بمنزله راه یابی هواي گرم بدرون آن است
از این رو همواره می بایست دماي غذا در بیرون از یخچال بمیزان لازم کم شود و سپس در
یخچال قرار گیرد و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 5 درتعمیرات ساید بای ساید: اواپریتور در فواصل زمانی اندك،مملو از برفک می شود
علت5 درتعمیرات ساید بای ساید: دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است
رفع عیب5 درتعمیرات ساید بای ساید: همانگونه که در مبحث دیفراست ذکر گردید،سیستم ذوب برفک در بعضی از
یخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب یا با استفاده از تایمر و یا با بکار گیري
اتومات مخصوصی دیفراست انجام می شود. اینگونه یخچال ها به برفک بسیار حساس بوده و
در صورت از کار افتادن سیستم سریع دچار مشکل می شوند (معمولی ترین مشکل عدم اتو
مات یخچال است).سیستم دیفراست یخچال را بررسی و عضو معیوب را تعمیر ویا تعویض
نمایید. یا میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده واز خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره مند شوید.
عیب 6 درتعمیرات ساید بای ساید: کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما
وجود ندارد.
علت6 درتعمیرات ساید بای ساید: در یخچال گاز وجود ندارد
رفع عیب6 درتعمیرات ساید بای ساید: می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و
اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود سپس یک تعمیر
کار مجرب ابتدا محل آسیب دیده را با مهارت جوشکاري نموده و پس از آن یخچال را تحت
فشار هوا قرار می دهد.اگر پس از فشار دهی به یخچال ،در تست با کف صابون نشتی دیده نشد
ابتدا توسط وکیوم پمپ لوله ها را کاملا" از وجود هوا خالی نموده و سپس به آرامی گاز را
درون لوله ها تزریق می کنند. پس از اتمام شارژ گاز، لوله کور را مجددا" مسدود و جوشکاري
می کنند تا از خروج گاز درون یخچال ممانعت بعمل آید.عملیات تخلیه و شارژ گاز ، همچنین
ترمیم نقطه آسیب دیده ، می بایست توسط فردي مجرب انجام شودوبا مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی است. | طراح قالب: آوازک